Salgs- og leveringsbetingelser

Såfremt ikke andet er anført, gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser:

1. Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren medmindre andet udtrykkeligt er aftalt imellem parterne.

1. Tilbud

1.1. Tilbud er gældende for leverandøren i 30 dage fra tilbuddets dato.

1.2. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

 

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms, levering og miljøafgift.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, i materialepriser, eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, som påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt eller mangelfuldt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

 

3. Levering

3.1. Levering finder sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Hvis leveringens forsinkelse skyldes enten nogen af de i punkt 9.1.-2. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

 

4. Betaling

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 14 dage fra fakturadato.

4.2. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

 

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra Langenberg Grafisk A/S, forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer, Langenberg Grafisk A/Ss ejendom.

 

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1. Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag mm tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

6.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt til brug for en leverance som feks. forarbejder, tegninger, fotos samt værktøj som f.eks.: Stanse- eller prægeforme, er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

 

7. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med afgivelse af ordren indgåelse har præciseret betydningen af, at levering skal sker til et nøjagtig bestemt tid.

 

8. Mangler

8.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3. Leverandøren har ret til at over- eller underlevere på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til at over- eller underlevere ud over 10% af aftalt oplag.

8.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.

8.5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 

9. Ansvar

9.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar i tilfælde, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, forsinkelse/bortkomst/beskadigelse hos transportør, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

9.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i 9.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestille- rens retsforhold over for tredjemand, jfr. dog 9.4.

9.4. I tilfælde af, at et leveret produkt volder skade, er leverandøren kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans ansatte har begået fejl, som ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, som emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar for produkter leveret til bestilleren.

9.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar over for tredjemand.

9.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jfr. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

10. Underleverandører

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

11. Periodiske udgivelser

Hvis der med bestilleren af periodiske udgivelser ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

 

12. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

13. Tvister

13.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

13.2. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i ”Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.

13.3. Syn og skøn etableres efter reglerne ”Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

 

14. Email markedsføring

14.1. Markedsføringsøjemed: Som kunde hos Langenberg Grafisk A/S kan din emailadresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. Din mailadresse vil aldrig blive videregivet/solgt til trediemand. Du modtager kun information fra Langenberg Grafisk A/S.

14.3. Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce på adressen www.langenberg.dk / info@langenberg.dk

 

15. Persondata

Det er bestillerne ansvar, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes hos Langenberg Grafisk A/S til produktion og efterfølgende opbevaring af en opgave hos Langenberg Grafisk A/S, er iagttaget.

Langenberg Grafisk A/S
MesseSpecialisten A/S

Falstersgade 6
6400 Sønderborg

Tlf.: +45 74 42 45 06
info@langenberg.dk

CVR-nr. 27924174

Åbningstider / Ekspedition
Mandag: 9-16
Tirsdag: 9-16
Onsdag: 9-16
Torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Ferieåbent i uge 7 og 42: 10-14